Yaşayan Belediyelere, Yaşayan Şehirlere

Belediyelerimiz, milli servetin hizmete dönüştüğü, yapıp ettikleriyle her gün “görücüye” çıkan, yerel yönetimlerin gözde kurumları. Her belediye, yasaların kendisine verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmekte iken, bazıları gönüllere dokunur, fark yaratır. Bu farklılığın ipuçları üzerinde düşününce ilk akla gelenler şunlar olsa gerek:

 • İnsan odaklı yönetim ve hizmet anlayışı farkı
 • Tüm birimleriyle ulaşılabilirlik farkı
 • Sosyal sorumluluk bilinç farkı
 • Çevreye duyarlılık farkı
 • Mimariye sanatsal  bakış farkı
 • Şeffaflık farkı
 • Profesyonel halkla ilişkiler farkı
 • Doğru bilgilendirme sistemine sahiplik farkı
 • Hassas iş ve zaman yönetim anlayışı farkı
 • Profesyonel koordinasyon farkı
 • Çözüm odaklılık ve soruna yaklaşım farkı
 • Kurumsal görünürlük farkı
 • Kurumsal ve bireysel sinerji farkı
 • Güvenilirlik

Bu farklılık aynı zamanda, bilişsel zekâ kadar duygusal zekâya da sahip liderler ve iş birliği ve güç birliği ruhuna sahip, vizyon, misyon, ilke ve değerleriyle, stratejik düşünebilen çalışma azmine sahip “başkan” ve “ekip” farkıdır.

Her faaliyeti programlanmış, görev tanımı net, sorumluluklarını bilen çalışanların performans sistemiyle, hakkaniyetle değerlendirdiğine inanma farkıdır. Halkın gönlüne taht kuran başkanların ve belediyeleri, diğerlerinden ayrı kılan işaretler, yol ayrımı, sayısal farklılıkla birlikte nitelik olarak işlerin “nasıl” ve “neden” yapıldığına verilecek cevaplarla başlamaktadır.

Eğer bu soruların her birine belediyelerimiz vatandaştan, çalışanlarından, özel ya da kurumsal paydaşlarından eşit oranda cevap alabiliyorlar ise o belediye fark oluşturan başarılı bir belediyedir ve dolayısıyla başkanları da başarılı başkanlardır diyebiliriz.

Hizmet alanlar bu hizmetin sonuçlarından “nasıl”etkilenmektedir?

Yapılan hizmetler geçici bir çözüm mü sunmakta yoksa “sürdürülebilir” çözüm önerisi getirebilmekte midir?

Sunulan hizmetler toplumun tüm kesimlerine dengeli olarak sunulmakta mıdır?

Belediyenin hizmetleri “vizyoner” bir bakış açısıyla planlanmış mıdır?

Her bir çalışmanın “etkililik-verimlilik” analizi yapılmış ve sonuçları gözden geçirilmiş midir?

Diğer belediyelere örnek olabilecek nitelikte “örnek” bir çalışma var mıdır?

İşin gerekliliği kamuoyuna anlatılmış ve katılımları sağlanmış mıdır?

Yapılacak çalışmalarda uzman görüşlerine başvurulmuş ve ortak bir kanaat oluşturulmuş mudur?

Çalışmalar, kent vizyonuna, ülke vizyonuna, amacına ve hedeflerine hizmet edip etmediği, sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla tartışılmış mıdır?

Çalışmalar “çevre bilincine” katkı sağlar nitelikte tasarımı yapılmış ve planlanmış mıdır?

Yapılacak hizmetin daha iyisinin yapılabilirliği araştırılmış mıdır?

Çalışmaların bölgeye “ekonomik” getirileri hesaplanmış mıdır?

İş ve görev tanımları, sorumlulukları belirlenmiş, görev dağılımı ve yetkilendirmesi yapılmış mıdır?

Çalışmanın zamanı ve süreç yönetimi planlanmış mıdır?

Çalışmaların risk analizi ve olası risklere göre planlama yapılmış mıdır?

Çalışmaların kent sakinlerinin sosyal ve kültürel gelişimine katkısını ne olacağı  tartışılmış akademik birimlerden görüş alınmış mıdır?

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içinde yapılıp yapılamayacağı araştırılmış ve koordinasyon ve eş güdüm sağlanmış mıdır?

Halkla ilişkiler, basın yayın organları gerektiği şekilde etkili ve verimli desteklenmekte ve yararlanılmakta  mıdır?

Tüm hizmetlerin adalet, eşitlik ve hakkaniyet ölçüsüyle hareket edilerek vatandaşa sunulmakta olduğu kontrol ve denetimi yapılmakta mıdır?

Kentin esnaf ve zanatkârına etki analizi yapılmış ve ekonomik olarak bu kesimin kalkınmasına eşit olarak katkı sağlayabilecek bir çalışma olup olmadığının analizi yapılmış mıdır?

Yapılacak faaliyetler sanayici ve iş adamlarının girişimlerine yön verecek ve onları teşvik edecek nitelikte midir?

Vatandaş memnuniyeti belirli aralıklarla ölçülerek gereken tedbirler alınmakta ve memnuniyetsizliklerin giderilmesine çalışılmakta mıdır?

Belediye yöneticileri halkın arasında ne kadar sıklıkla görülmekte ve tanınmaktadır?

Başkan ve yardımcıları uyumla çalışan, sinerji yaratan bir ekip olduklarını vatandaşa gösterebilmekte midir?

Şehir sakinleri, belediyenin söylemlerine ve heyecanına katılmakta mıdır?

Belediyede bir kent yönetim kültürü oluşturulmuş mudur?

Yönetim araçlarını kolaylaştıracak, işleri kişilere bağlı olmaktan uzaklaştıracak bir sistem kurulmuş mudur?

Kent sakini, şehrini ve belediye çalışmalarını başkalarına anlatmakta ve görülmesini istemekte midir?

Çalışanların hizmet içi eğitim planlaması yapılarak, belediyeciliğin amacı, insan için önemi, görevleri sorumluluklarına ilişkin sürekli eğitim verilmekte midir?

Belediye yönetimi, çalışanların ve vatandaşların memnuniyet eğilimini ölçmekte midir?

Hizmetlerin sürekliliği ve kalitesi vatandaşa güven vermekte midir?

Belediye şehrin eğitim düzeyinin ve kültürünün oluşmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmekte midir?

Bütçede etkili ve verimli kullanılarak ülke ekonomisine de katkı sağlayacak kalkınma hedefi için tedbirler alınmakta mıdır?

Bu sorular çoğaltılabilir, farklı bakış açıları geliştirilebilir, daha etkili ve verimli yaklaşımlar bulunabilir. Önemli olan  sistem yaklaşımıyla kurgulanmış bir yönetim tarzıdır. Belediyeler, bütün birimleriyle ahenk içinde, iyi koordine edilmiş, belediyeciliğin amacına uygun hizmetler üretmeyi kolaylaştıran bir sistem haritasına sahip olmalıdır.

Toplumun diğer kurumlarıyla güçlü işbirliği, iyi planlanmış, doğrudan veya dolaylı belediyenin amaçlarına hizmet eden faaliyetleri bir fırsat bilerek bu çalışmalara destek vermesi başarısını artıracak ve farklı olmanın yolunu açacaktır.

İş birliği ve güç birliği hem zamanın hem de bütçenin etkili ve verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.

Farklılaşmak her zaman yeni bir şey icat etmek anlaşılmamalıdır. Farklılaşmak, katılımı yüksek tutarak, sistemin bütününe hizmet eden işlerin koordinasyonu sağlayarak, küçük adımlarla iyileştirebilme sürekliliğini sağlayabilme çabasıdır.

Farklı olmak, liderin şahsına münhasır hizmetleriyle emsallerinden daha farklı işler yapabilme ve benzersiz işlerle, topluma etkili ve verimli çalışmalar sunabilmek gayretinin bir sonucudur.

Toplumsal kalkınmaya hizmet etmeyecekse belediyelerimiz niçin vardır? Farklı olma çabası yoksa hizmetler nasıl gerçekleştirecektir?

Toplumun beklentilerini, sosyolojik yapısını iyi okuyabilen, anlayabilen, cevaplayabilen ve bunu iyi anlatabilen belediyelerimiz ve başkanları “Farklı Belediye” olarak örnek gösterilecek ve halkın desteğini alacaklardır.

Kolay mı? Değil! Kolay olsaydı, farklılık yaratan belediyelerimiz ve başarılı başkanları da olmazdı.

Her kentlinin umudu; Yaşayan Belediyeler, yaşayan şehirler” de güvenle, huzurla, aynı kentte birlikte, farklılıklarıyla yaşamaktır.

Son Yazılar

Petir Langka Yazar:

Một trang web cá cược bóng đá đáng đáng tin cậy đã được tin cậy trong một thời gian dài và rất cập nhật